S7-200的扩展配置2 由CPU224组成的扩展
2024-02-10  来源:网络或本站原创

S7-200的扩展配置是由S7-200的基本单元和扩展模块组成。其扩展模块的数量受两个条件约束:一个是基本单元能带扩展模块的数量;另一个是基本单元的电源承受扩展模块消耗DC5V总线电流的能力。

编址举例

CPU224组成的扩展

CPU224组成的扩展配置可以由CPU224基本单元和最多7个扩展模块组成,CPU224可以向扩展单元提供的DC5V电流为660mA

例:若扩展单元为416DI/16DO继电器输出EM223模块和28DIEM221模块组成。查得:EM223继电器输出模块耗DC5V总线电流为150 mAEM221模块耗DC5V总线电流为30 mA,总消耗电流为660 mA,等于CPU222可以提供DC5V的电流,所以这种配置还是可行的。
 

CPU224

EM223

EM223

EM223

EM223

EM221

EM221

I0.0 Q0.0

I0.1 Q0.1

I0.2 Q0.2

I0.3 Q0.3

I0.4 Q0.4

I0.5 Q0.5

I0.6 Q0.6

I0.7 Q0.7

I1.1 Q1.1

I1.2

I1.3

I1.4

I1.5

 

 

I2.0 Q2.0

I2.1 Q2.1

I2.2 Q2.2

I2.3 Q2.3

I2.4 Q2.4

I2.5 Q2.5

I2.6 Q2.6

I2.7 Q2.7

I3.0 Q3.0

I3.1 Q3.1

I3.2 Q3.2

I3.3 Q3.3

I3.4 Q3.4

I3.5 Q3.5

I3.6 Q3.6

I3.7 Q3.7

I4.0 Q4.0

I4.1 Q4.1

I4.2 Q4.2

I4.3 Q4.3

I4.4 Q4.4

I4.5 Q4.5

I4.6 Q4.6

I4.7 Q4.7

I5.0 Q5.0

I5.1 Q5.1

I5.2 Q5.2

I5.3 Q5.3

I5.4 Q5.4

I5.5 Q5.5

I5.6 Q5.6

I5.7 Q5.7

I6.0 Q6.0

I6.1 Q6.1

I6.2 Q6.2

I6.3 Q6.3

I6.4 Q6.4

I6.5 Q6.5

I6.6 Q6.6

I6.7 Q6.7

I7.0 Q7.0

I7.1 Q7.1

I7.2 Q7.2

I7.3 Q7.3

I7.4 Q7.4

I7.5 Q7.5

I7.6 Q7.6

I7.7 Q7.7

I8.0 Q8.0

I8.1 Q8.1

I8.2 Q8.2

I8.3 Q8.3

I8.4 Q8.4

I8.5 Q8.5

I8.6 Q8.6

I8.7 Q8.7

I9.0 Q9.0

I9.1 Q9.1

I9.2 Q9.2

I9.3 Q9.3

I9.4 Q9.4

I9.5 Q9.5

I9.6 Q9.6

I9.7 Q9.7

I10.0

I10.1

I10.2

I10.3

I10.4

I10.5

I10.6

I10.7

I11.0

I11.1

I11.2

I11.3

I11.4

I11.5

I11.6

I11.7